សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាពតាមគេហដ្ឋានប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅកម្ពុជា

ជំនួយគាំទ្រវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់បណ្តាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាស និងព្រឹត្តិការណ៍នានា

ដំបូន្មានសុខភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាស

KAMPUCHEA PARAMED ផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនូវជម្រើសសេវាពិគ្រោះយោបល់ក្នុងវិស័យសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារដើម្បីជួយដល់លោកអ្នកក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនៃអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

រាល់វិធីសាស្រ្តការពារដោយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ៖ ការកំណត់រកស្ថានភាពហានិភ័យណាមួយដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព (សារធាតុគីមី កាយវិការច្រំដែល ការចាប់កាន់ ។ល។ )

ជំនួយគាំទ្រផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

សេវាកម្មរបស់យើងផ្តោតគោលដៅលើអ្នករៀបចំពិធីការទាំងអស់ដែលមានបំណងបង្កើតដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ហាវេជ្ជសាស្ត្រទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍របស់ខ្លួនរាប់ចាប់ពីកម្រិតសាមញ្ញបំផុតរហូតដល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។