សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាពតាមគេហដ្ឋានប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅកម្ពុជា

សេវាអមវេជ្ជសាស្ត្រ និងបញ្ជូនអ្នកជំងឺ

ក្នុងករណីមានរបួស ឬជំងឺនៅក្រៅប្រទេស KAMPUCHEA PARAMED នឹងបង្កើតក្រុមការងារឆ្លើយតបឆាប់រហ័សដើម្បីនាំអ្នកជំងឺត្រឡប់មកកាន់គេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនវិញ ឬទៅកាន់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងផ្អែកតាមជម្រើសរបស់ពួកគេ (ថ្នាក់ជាតិ ឬអន្តរជាតិ) ។

មិនថាជាការដឹកជញ្ជូនសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬការបញ្ជូនអ្នកជំងឺដែលមានអាការៈរោគកម្រិតស្រាលនោះទេ ការបញ្ជូន អ្នកជំងឺពីក្រៅប្រទេសនីមួយៗនឹងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន និងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្រប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អាចនឹងមានការដាក់ពិន័យ ប្រសិនបើអន្តរាគមន៍វេជ្ជសាស្ត្រ ២៤ ម៉ោងលើ ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលបានស្នើសុំនោះ មិនត្រូវបានអនុវត្តតាមការគ្រោងទុក។