សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាពតាមគេហដ្ឋានប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅកម្ពុជា

Yannick Mounier

បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ ១៩៩៦ ។ គាត់បានក្លាយជាគិលានុបដ្ឋាកផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់។

គាត់ធ្លាប់ជាអតីតទាហានដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងសម័យសង្រ្គាម និងគ្រោះមហន្តរាយ។ គាត់ក៏ជាគ្រូឧទ្ទេសផ្នែកសង្គ្រោះបឋមផងដែរ។

គាត់បានពង្រឹងអាជីពរបស់គាត់រហូតក្លាយជាគិលានុប្បដ្ឋាកប្រតិបត្តិនៅឆ្នាំ ២០០១ ។

ក្រោយមកទៀត គាត់បានទទួលសញ្ញាបត្រកម្រិតឧត្តមសិក្សាផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ជំងឺកុមារ និងផ្នែកដុំសាច់មហារីកកុមារ។

មុនពេលដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់នៅកម្ពុជា គាត់បានធ្វើការជាគិលានុបដ្ឋាកសេរីអស់រយៈពេល ១១ ឆ្នាំ។