សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាពតាមគេហដ្ឋានប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅកម្ពុជា

តើយើងធ្វើអ្វី?

សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាពតាមគេហដ្ឋាន និងការិយាល័យ

• ការថែទាំបច្ចេកទេស
• ការថែទាំក្រោយពេលវះកាត់ ការចាក់សេរ៉ូមតាមសរសៃឈាមវ៉ែន ការរុំរបួស ការចាក់ថ្នាំ
• ការថែទាំមនុស្សចាស់ និងជនពិការ

សេវាអមវេជ្ជសាស្ត្រ និងបញ្ជូនអ្នកជំងឺ

• ជំនួយគាំទ្រអមវេជ្ជសាស្ត្រ
• ការជម្លៀសផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ

ជំនួយគាំទ្រវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់បណ្តាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាស និងព្រឹត្តិការណ៍នានា

• ពង្រឹងសុខភាព និងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ
• ធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍

ការបណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំ

• ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាសង្គ្រោះបឋម
• ការអប់រំសុខភាព និងការព្យាបាល
• ដំបូន្មានសុខភាពសម្រាប់បណ្តាក្រុមហ៊ុន

សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាពតាមគេហដ្ឋាន និងការិយាល័យ

• ការថែទាំបច្ចេកទេស
• ការថែទាំក្រោយពេលវះកាត់ ការចាក់សេរ៉ូមតាមសរសៃឈាមវ៉ែន ការរុំរបួស ការចាក់ថ្នាំ
• ការថែទាំមនុស្សចាស់ និងជនពិការ

សេវាអមវេជ្ជសាស្ត្រ និងបញ្ជូនអ្នកជំងឺ

• សេវាអមវេជ្ជសាស្ត្រ និងបញ្ជូនអ្នកជំងឺ
• ការជម្លៀសផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ

ជំនួយគាំទ្រវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់បណ្តាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាស និងព្រឹត្តិការណ៍នានា

• ពង្រឹងសុខភាព និងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ
• ធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍

ការបណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំ

• ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាសង្គ្រោះបឋម
• ការអប់រំសុខភាព និងការព្យាបាល
• ដំបូន្មានសុខភាពសម្រាប់បណ្តាក្រុមហ៊ុន