សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាពតាមគេហដ្ឋានប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅកម្ពុជា

Marjolaine Arnaud | សហស្ថាបនិក និងគិលានុបដ្ឋាយិកា

បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថាន IFSI នៃកាកបាទក្រហមបារាំងក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ។

គាត់បានធ្វើការនៅប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះជាមួយមនុស្សចាស់ ដោយមានចំណាប់អារម្មណ៍ ជាពិសេសលើការថែទាំសម្រន់។

ក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លះៗនៃមជ្ឈដ្ឋានវិកលវិទ្យា គាត់បានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់បានរស់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ។

គាត់នឹងទទួលតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅគ្លីនិកបារាំង ភ្នំពេញ ណាហ្គាគ្លីនិកជាកន្លែងដែលគាត់នឹងអភិវឌ្ឍជំនាញថ្មីៗជាច្រើនទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង និងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ មុនពេលចូលរួមជាមួយក្រុមការងាររបស់ KAMPUCHEA PARAMED ។