សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាពតាមគេហដ្ឋានប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅកម្ពុជា

លោកអ្នកអាចទាក់ទងមក Kampuchea Paramed តាមរយៈ៖
.
+855 962 314 342
.
kampuchea.paramed@gmail.com
.
Health And Home Care - Kampuchea Paramed
.
ឬតាមរយៈទម្រង់ទំនាក់ទំនង
.
ទីតាំង
លោកអ្នកអាចរកឃើញ Kampuchea Paramed នៅ៖
អគារខុនដូ JADE លេខ ៣៦ ផ្លូវលេខ ២០៨ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
.
ចុចតំណភ្ជាប់ផែនទីតាម Google នៅទីនេះ
.
ឬចុចលើផែនទីខាងក្រោម