សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាពតាមគេហដ្ឋានប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅកម្ពុជា

បេសកកម្ម

បេសកកម្ម

1. ផ្ដល់សេវាថែទាំ និងការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។
2. កសាង និងអភិវឌ្ឍសេវាថែទាំតាមផ្ទះជាអន្តរជាតិ។
3. រក្សាតម្លៃសមសរម្យដូចពេលបច្ចុប្បន្ន។
4. ពង្រីកគម្រោងទៅដល់បណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នៅក្រៅរាជធានីភ្នំពេញ។
5. កម្មវិធីដោះដូរនិស្សិតបារាំងកម្ពុជា៖ ការបណ្ដុះបណ្ដាល ភាសា
ផ្ដល់យុទ្ធនាការត្រួតពិនិត្យដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺលើសឈាម។ល។)

ចក្ខុវិស័យ

ក្លាយជាអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដល់សេវាថែទាំគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់វ័យ និងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។

អនុលោមភាព៖ ការងារនឹងត្រូវអនុវត្តដោយអ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំជំងឺ។ អ្នកជំនាញទាំងនេះត្រូវអនុវត្តតាមស្តង់ដារសុខភាព សុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលសេវា ។ គុណភាពបុគ្គលិក៖ យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគុណភាពនៃការថែទាំជំងឺ ជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកព្យាបាល និងថែទាំមនុស្សចាស់ ការថែទាំបំបាត់ការឈឺចាប់ និងការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរ។ គុណភាពបរិក្ខារ និងសម្ភារថែទាំសុខភាព៖ បរិក្ខារ និងសម្ភារថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានសារសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ការសម្រាកព្យាបាលប្រភេទនេះ។