សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និងសុខភាពតាមគេហដ្ឋានប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅកម្ពុជា

Maxime Meary

បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថាន IFSI ESSSE Lyon – ប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ។ គាត់ដឹកនាំដោយផ្ទាល់នូវ បទពិសោធន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានវេជ្ជសាស្ត្រជំងឺមនុស្សចាស់។

ដោយចង់ដឹងអំពីទ្វីបអាស៊ី គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីប្រទេសមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហាថ្មីៗទាំងខាងអាជីព និងរឿងផ្ទាល់ខ្លួន។

គាត់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងការថែទាំសុខភាពតាមគេហដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញ ហើយនៅទីបំផុត ក៏បានចូលរួមជាមួយ KAMPUCHEA PARAMED ។